Page View Count

Places an icon, all time views count and views today count at the bottom of…


a3rev Software 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 3 ngày trước

Post View Count

Add an "Post View Count" plugin get count views of your posts.


Naresh Parmar 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

MWR HitCounter

Simple hit counter for your website.


Daniel M. Ochoa 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.15 Đã cập nhật 3 năm trước