Disable WP Emoji Icons

This plugin disable WordPress emoji icons ( from Post, Page, Comments and Email content )…


Nilay Patel 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 2 tuần trước

Simple Image Converter

A wordpress plugin that automatically compress and converts images to webp format.


Guru Web Agency Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.4 Đã cập nhật 11 tháng trước