Page scroll to id

Create links that scroll the page smoothly to any id within the document.


malihu 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 2 tuần trước

Easy Page Transition

The easiest way to add page transitions to your WordPress website.


Carlile Design 700+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.18 Đã cập nhật 4 năm trước