Page scroll to id

Create links that scroll the page smoothly to any id within the document.


malihu 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 3 tuần trước

Easy Page Transition

The easiest way to add page transitions to your WordPress website.


Carlile Design 600+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.20 Đã cập nhật 5 năm trước