WP HTML5 Outliner

Adds an HTML 5 outline plus a heading-level outline to the WordPress Toolbar.


Ryan Born 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.12 Đã cập nhật 2 năm trước