Open in New Window Plugin

Opens external links in a new window, keeping your blog page in the browser so…


Keith P. Graham 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.4 Đã cập nhật 1 năm trước