Google Org Chart

Shortcode plugin for simpler generation of org charts using Google's org chart API.


Aleksandar Arsovski 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.2.1 Đã cập nhật 10 năm trước

GitHub Members Show-off

Plugin extension for GitHub API plugin for showing off GitHub org members via widget, shortcode,…


Akeda Bagus Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.34 Đã cập nhật 7 năm trước

API info for Plugins & Themes from WP.ORG

[ ✅ 𝐒𝐄𝐂𝐔𝐑𝐄 𝐏𝐋𝐔𝐆𝐈𝐍𝐒 b𝓎 𝒫𝓊𝓋𝑜𝓍 ] Show Plugins & Themes information on your site,…


Puvox.software Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 4 tuần trước