HTML5 jQuery Audio Player

Finally, a trendy looking audio player plugin. Works on all modern browsers including iPhone/iPad.


EnigmaWeb 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.28 Đã cập nhật 7 năm trước