Redis Object Cache

A persistent object cache backend powered by Redis®¹. Supports Predis, PhpRedis, Relay, replication, sentinels, clustering…


Till Krüss 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 2 tháng trước

Simple Cache

A very simple plugin to make your site run lightning fast with caching.


Taylor Lovett 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.9 Đã cập nhật 3 năm trước