Redis Object Cache

A persistent object cache backend powered by Redis. Supports Predis, PhpRedis, Relay, replication, sentinels, clustering…


Till Krüss 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 3 tuần trước

Simple Cache

A very simple plugin to make your site run lightning fast with caching.


Taylor Lovett 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.6 Đã cập nhật 2 năm trước