Login with Cognito

WordPress Login with Cognito plugin allows Login ( Single Sign-On ) to WordPress using AWS…


miniOrange 90+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.4 Đã cập nhật 7 tháng trước

gsislogin

Use oauth 2.0 from the GSIS site.


Panagiotis Skarvelis (sl45sms@gmail.com) 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.25 Đã cập nhật 6 năm trước