Animated Number Counters

Animated Number Counters is a lightweight, responsive, and mobile-friendly WordPress plugin that boasts extraordinary design.


Sk. Abul Hasan 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

Number Counter

Counter block written with ESNext standard and JSX support – build step required.


WPDeveloper 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.5 Đã cập nhật 1 năm trước