BP Profile Home Widgets

Add user editable widgets to the BP Nouveau profile home page with a widgets for…


Venutius 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.9 Đã cập nhật 2 năm trước

BP Group Home Widgets

Add user editable widgets to the BP Nouveau group home page BP Legacy Home (Activity)…


Venutius 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.16 Đã cập nhật 3 năm trước