Remove Google Fonts

Remove Google fonts link from WP core and default themes.


suifengtec 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.25 Đã cập nhật 6 năm trước