H-Display

A simple Plugin for adding a notificattion Bar to your website.


Lawani Oluwasheun Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.15 Đã cập nhật 2 năm trước

WP Alert Bars

Allow users to display a notification/alert box in a Post or Page multiple times. Use…


Hossni Mubarak Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.7 Đã cập nhật 1 năm trước

Notifications For Pushbear

A Pushbear Notification plugin, can send WordPress Event to your WeChat User Group.


Bestony Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.15 Đã cập nhật 2 năm trước

Logora

Logora is the web's most popular debate platform.


Logora Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 1 tuần trước

Rusty Top Bar

A simple, easy to use notifcation bar for your website.


RustyBadRobot Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 5 tháng trước