Allow Unsafe Link Target

Prevent WordPress from adding rel="noopener noreferrer" to links with target="_blank".


GoSuccess GmbH 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.6 Đã cập nhật 2 năm trước