DarkPress

It's a simple plugin to modify your WordPress admin interface in DarkMode


Nicolas Notararigo 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.6 Đã cập nhật 1 năm trước