Creative News Ticker

This plugin will add a news ticker in your wordpress pages and posts with shortcode.


Md. Naeem Ahmed Opu Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.15 Đã cập nhật 3 năm trước

Breaking News Posts

The Breaking News Posts plugin allow you to display a slider with break news links…


Diego Mandu Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.6 Đã cập nhật 8 tháng trước