Pojo News Ticker

This plugin allows you to add a News Ticker widget to your WordPress site, of…


Pojo Team 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.3 Đã cập nhật 6 tháng trước

PJ News Ticker

PJ News Ticker is a small plugin that shows your most recent posts in a…


Paul Jura & Nicolas Montigny 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.3 Đã cập nhật 6 tháng trước

T4B News Ticker

T4B News Ticker is a flexible and easy to use WordPress plugin for news ticker.…


Realwebcare 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.3 Đã cập nhật 1 tháng trước

Post Ticker Ultimate

Add and display horizontal or vertical post ticker on your website that work with WordPress…


WP OnlineSupport, Essential Plugin 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

News Ticker for Elementor

News icker for Elementor lets you add news ticker with the Elementor Page builder.You can…


Plugin Devs 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.3 Đã cập nhật 5 tháng trước

news ticker benaceur

This plugin allow you to display the latest posts or latest comments in a bar…


benaceur 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.3 Đã cập nhật 1 ngày trước

Breaking News Ticker

A free, flat, stylish, modern, easy to use and flexible wordpress jQuery news ticker.


WP Qastle 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.26 Đã cập nhật 6 năm trước

Breaking News WP

Show in every place your Free and Custom Breaking News Bar


WP Love 900+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.14 Đã cập nhật 2 năm trước

Latest Simple News Ticker

This plugin help you to view the latest posts or page on your website.This plugin…


Rostom Ali 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.18 Đã cập nhật 5 năm trước

Bknewsticker

http://www.youtube.com/watch?v=jEF7GV0bLD4/


Bechetaru Constantin 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.34 Đã cập nhật 7 năm trước

NewsBoard Post and RSS Scroller

Newsboard is a jQuery Post and RSS feed auto-scroller. Latest posts, custom posts, most commented…


NewsBoard Plugin 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.31 Đã cập nhật 7 năm trước

News Headline Ticker

News Headline Ticker is best wordpress plugin to display breaking news or news ticker at…


Hasibul Islam Badsha 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.5 Đã cập nhật 10 tháng trước

Latest News Marquee

Plugin for displaying latest news from two famous Bangladeshi news paper Daily Prothom Alo &…


Hizbul Bahar 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.34 Đã cập nhật 7 năm trước