XML News Sitemap

This plugin provides a highly-configurable Google News XML Sitemap for WordPress.


Justin Norton 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.x Đã cập nhật 2 năm trước

LH Sitemaps

Sitemaps done right, decisions, not options


Peter Shaw Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.3 Đã cập nhật 4 tháng trước