XML Sitemap & Google News

XML and Google News Sitemaps to feed the hungry spiders. Multisite, WP Super Cache, Polylang…


RavanH 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 4 ngày trước

XML News Sitemap

This plugin provides a highly-configurable Google News XML Sitemap for WordPress.


Justin Norton 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.x Đã cập nhật 6 năm trước

WP News Sitemap

This plugin is used to create news sitemap and auto ping sitemaps into google webmaster


Sunil Kumar Sharma 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.14 Đã cập nhật 3 năm trước