News Manager

Every CMS site needs a news section. News Manager allows you add, manage and display…


dFactory 2,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.13 Đã cập nhật 4 năm trước

IssueM

Create, Organize, and Publish Issues with WordPress


ZEEN101 1,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.3 Đã cập nhật 2 tuần trước

AIPMagazine

Create, Organize, and Publish Issues with WordPress


Archimede Informatica Development Team 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.8 Đã cập nhật 1 năm trước