Recent Posts

Displays a list of recent posts.


Rob Marsh, SJ 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.6.2 Đã cập nhật 14 năm trước

Cubecolour New Plugins

Adds "New" and "Beta Testing" tabs to the "Add Plugins" admin page.


Michael Atkins 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

Latest Post Link

Adds commands that give you the permalink and title of the most recent post.


Ellen Kaye-Cheveldayoff 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 9 năm trước