Rocket Fireworks

Rocket Fireworks Celebration Plugin for your blog or website.


Shahaji Deshmukh 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.4 Đã cập nhật 6 tháng trước

New Year Countdown Clock

New Year countdown clock showing days and hours until New Year day. Select from several…


enclick 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.13 Đã cập nhật 3 năm trước

Boom Fest

For decoration of pages according to festival.


iB Softs 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.0 Đã cập nhật 4 tháng trước

OtFm Countdown to New Year block

The plugin adds in the block editor countdown to New Year. Showing days, hours, minutes…


Otshelnik-Fm (Wladimir Druzhaev) 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.14 Đã cập nhật 3 năm trước

WAJ Copyright Year

Simple class for handling auto-updating copyright year in website footers.


Jaimeson Waugh 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.20 Đã cập nhật 5 năm trước