Multilevel Navigation Menu

Multilevel Navigation Menu plugin ability to add a full-screen navigation menu to our website.


Laxman Prajapati 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 1 tuần trước

WP Menu Custom Fields

This plugin adds custom fields on menu item's edit interface of wp-admin.


rtCamp 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 3 tháng trước

AMP Sidebar Hamburger Menu

If you're using AMP in transitional or standard mode check the FAQ's below, or follow…


James Osborne 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.11 Đã cập nhật 2 năm trước

Wield Menu

Make long and complex Navigation Menus wieldable


alpipego 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.6 Đã cập nhật 2 năm trước

Master Mega Menu

Most advanced Elementor Mega Menu. Incredibly easy Mega Menu plugin will make your life easier.


Jewel Theme 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.10 Đã cập nhật 2 năm trước