Nav Menu Roles

Hide custom menu items based on user roles. PLEASE READ THE FAQ IF YOU ARE…


Kathy Darling 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.0 Đã cập nhật 5 tháng trước

Privilege Menu

This plugin allows you to display menu items based on if a user is logged…


Benjamin Guy 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.18 Đã cập nhật 4 năm trước

sTRASHo

sTRASHo is a smart and easy way to delete your menu items.


Boris Kuzmanov 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.34 Đã cập nhật 8 năm trước

Menu Tamer

Adds collapse/expand links to menu items to de-clutter the nav menu interface


Avendi Media 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 10 năm trước