Responsive Gallery Grid

Transforms the native WordPress gallery to a responsive gallery, respecting image proportions.


Jules Colle, BDWM 6.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 8 tháng trước

Le Bang gallery

Integrate blueimp gallery script for native wordpress gallery


Le Bang Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.11 Đã cập nhật 3 năm trước