WP Server & Theme Info

Show the current versions from WordPress | PHP | Theme | Webserver | MySQL in…


JAMOS Web Service Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.25 Đã cập nhật 6 năm trước

SQLog

Log WordPress MySQL queries in csv file (and log file). Useful when you need to…


Xuan NGUYEN Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 8 tháng trước

PHP Version Display

Display the currently PHP-MYSQL version at the end of "At a Glance" admin dashboard widget


Amr Naga Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 5 tháng trước

MySQL Process List

Show MySQL Process list under Tools > MySQL Process List


plugins.club Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 16 giờ trước