ZJ 金流整合

可讓wooCommerce, Easy Digital Downloads 以及myCred使用綠界、藍新、LinePay等付款方式.


DS workshop 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.0 Đã cập nhật 1 tháng trước

IDPay myCRED

IDPay payment method for myCRED.


IDPay 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

myCred Badgr Integration

myCred Badgr is a freebie mycred-integrated add-on that allows users and admins to connect their…


myCred 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.1 Đã cập nhật 3 tháng trước

myCred Github Rewards

myCred Github is a myCred integrated add-on that enables the admin to award points based…


myCRED Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.1 Đã cập nhật 2 tuần trước