Internet Explorer 6 Upgrade

Detects if visitor using Internet Explorer 6 and offers a screen to download a better…


Marcelo Rodrigo 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.9.2 Đã cập nhật 14 năm trước