WP_MonsterID

Creates a unique, persistent monster avatar for each commenter based on email address.


Scott Sherrill-Mix 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.38 Đã cập nhật 9 năm trước

Dramatar

Use Dramatars as your default avatar!


Dramatar.com 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6.1 Đã cập nhật 11 năm trước