Moldavian Currency Widget

A simple plugin that creates widget with exchange rates of moldavian leu in relation to…


Xelens Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.24 Đã cập nhật 6 năm trước