Cài đặt chủ đề

Plugin này phát hiện trình duyệt di động và hiển thị chủ đề như các…


Dinesh Karki 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 5 tháng trước

Mobile Smart

The Mobile Smart plugin allows your Wordpress site to switch your theme if a user…


Dan Smart 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.24 Đã cập nhật 7 năm trước

WP Mobile X

WP Mobile X – Mobile theme for WordPress


WPCOM 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 5 tháng trước

WP-Mobilizer

WP-Mobilizer detects over 5,000 mobile devices and displays. You choose the theme you want for…


Kilukru Media 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6.1 Đã cập nhật 10 năm trước

WPapptouch

WPapptouch is a WordPress plugin & theme to transform your WordPress website to a Native…


Gino Cote 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.0 Đã cập nhật 9 năm trước

WPMobile Apps

Create a mobile WordPress website experience on your website.


SysCrunch 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.37 Đã cập nhật 9 năm trước

WPReadable

WP Readable reinventing the mobile blog experience


Anatta Design 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 11 năm trước