Cài đặt chủ đề

Plugin này phát hiện trình duyệt di động và hiển thị chủ đề như các…


Dinesh Karki 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

Equivalent Mobile Redirect

Easy way to detect and redirect mobile visitors to the equivalent page on your mobile…


uniquelylost 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.13 Đã cập nhật 3 năm trước

WP-Mobilizer

WP-Mobilizer detects over 5,000 mobile devices and displays. You choose the theme you want for…


Kilukru Media 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6.1 Đã cập nhật 10 năm trước

AddFunc Mobile Detect

Redirects mobile traffic, allows visitors to opt back, optionally prevent redirection of WordPress' parts (Post,…


AddFunc 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.24 Đã cập nhật 8 năm trước

PHP Mobile Redirect

Easily detect mobile devices and redirect them to the mobile version of your site.


Matthew Smith 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 11 năm trước

Mobile Site Redirect

Redirection to a separate mobile site such as http://m.example.com with the same page name (so…


N'Djamena Marmon 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.40 Đã cập nhật 10 năm trước

Average Mobile Detect

Redirects mobile traffic to mobile site, allows visitors to opt for desktop site, provides shortcodes…


Average 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.40 Đã cập nhật 9 năm trước

WP-Mobily

Select your Mobile-Theme, only for Mobile Devices.


Keyvan Hardani 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.13 Đã cập nhật 3 năm trước

WMF Theme Switcher

This plugin switch themes per mobile and tablet device. Useful for the switch to a…


Webbu Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.15 Đã cập nhật 4 năm trước