Mihdan: Dialogs For Yandex

Плагин добавляет виджет Яндекс.Диалоги на сайт.


Mikhail Kobzarev 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.12 Đã cập nhật 3 năm trước

Mihdan: Yandex Zen Feed

Плагин генерирует фид для сервиса Яндекс.Дзен


Mikhail Kobzarev 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 4 tuần trước