FG Drupal to WordPress

A plugin to migrate articles, stories, pages, categories, tags, images from Drupal to WordPress


Frédéric GILLES 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 1 ngày trước

one.com Migrator

one.com migrator plugin helps to migrate a WordPress site from previous hosting provider to one.com


one.com 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.5 Đã cập nhật 8 tháng trước