Yandex Metrica

Easy way to use Yandex Metrica on your WordPress site.


Mustafa Uysal 30.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 3 tháng trước

Yandex Metrica

The free official Yandex Metrica plugin for WordPress.


Yandex 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.5 Đã cập nhật 2 tháng trước

Yandex Metrica Counter

Plugin for the easy install Yandex Metrica in your WordPress site.


Alexander Semikashev 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.12 Đã cập nhật 3 năm trước

Fast Yandex Metrika

Plugin for configuring the counter and Yandex Metrica goals.


Sergey Parshin 90+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.6 Đã cập nhật 1 năm trước