WP Menu Icons

WP Menu Icons allows you to add icons to your items WordPress menu.


QuadLayers 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 4 tuần trước

Custom Menu Icons

Add icons from Font Awesome, Material Design and Dashicons to your menu items EASILY!


Sandip Mondal 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.7 Đã cập nhật 1 năm trước