Change Memory Limit

Update the WordPress default memory limit. Never run into the dreaded "allowed memory size of…


Simon 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 11 năm trước