htaccess Watermark

This plugin allows to add a watermark on your images uploaded.


Daniel Ip 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.40 Đã cập nhật 10 năm trước