Material Design Icons

Insert Material Design Icons into your WordPress post and pages.


Brad Williams 1,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.24 Đã cập nhật 5 năm trước

Materializer WP

Materializer is a set of Material Design Components for WordPress. Powered by simple short-codes, Materializer…


Cody Reichert 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.24 Đã cập nhật 5 năm trước

WP-Iconics

Use 1800 MaterialDesign Font-Icons in WordPress.


Martin Pfeffer Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.18 Đã cập nhật 3 năm trước