Material Design Icons

Insert Material Design Icons into your WordPress post and pages.


Brad Williams 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.22 Đã cập nhật 5 năm trước

Materializer WP

Materializer is a set of Material Design Components for WordPress. Powered by simple short-codes, Materializer…


Cody Reichert 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.22 Đã cập nhật 4 năm trước

WP-Iconics

Use 1800 MaterialDesign Font-Icons in WordPress.


Martin Pfeffer Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.16 Đã cập nhật 3 năm trước