Custom Bulk Actions

Currently Wordpress doesn't allow you to add custom bulk actions. Adding them is super easy…


Seravo 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.24 Đã cập nhật 3 năm trước

Regenerate Post Slug on Save

Regenerate the post (or any other post type) slug on each save. Useful if you…


wp-hotline.com ~ Stefan 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.24 Đã cập nhật 6 năm trước