ManageWP Worker

Một cách hiệu quả để quản lý nhiều website WordPress.


GoDaddy 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.4 Đã cập nhật 5 tháng trước

iThemes Sync

Manage multiple WordPress sites from one dashboard.


iThemes 70,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.3 Đã cập nhật 4 tháng trước