ManageWP Worker

Một cách hiệu quả để quản lý nhiều website WordPress.


GoDaddy 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 4 tuần trước

iThemes Sync

Manage multiple WordPress sites from one dashboard.


iThemes 70,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

MainWP Dashboard

Manage WP sites from one central location! Much more than just updates, get nearly complete…


MainWP 10,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 3 tháng trước