ManageWP Worker

Một cách hiệu quả để quản lý nhiều website WordPress.


GoDaddy 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 3 tháng trước

FULL – Cliente

Este plugin adiciona novas extensões úteis e conecta-o ao painel da FULL. para ativações de…


FULL. 30.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 3 tuần trước

WatchTowerHQ

The WatchTowerHQ WordPress plugin allows us to monitor, backup, upgrade, and manage your site!


WhatArmy 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 1 tuần trước

Sites Monitor

Effortlessly monitor your websites from your own WordPress installation. Keep an eye on updates, site…


Verdant Studio 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 3 tuần trước

WP-Stack

Wp-stack makes your lives easy by automating the most boring tasks you do on your…


wp-stack.co 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 2 giờ trước