ManageWP Worker

Một cách hiệu quả để quản lý nhiều website WordPress.


GoDaddy 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.3 Đã cập nhật 8 tháng trước

WatchTowerHQ

The WatchTowerHQ WordPress plugin allows us to monitor, backup, upgrade, and manage your site!


WhatArmy 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.1 Đã cập nhật 3 tuần trước

Sites Monitor

Effortlessly monitor your websites from your own WordPress installation. Keep an eye on updates, site…


Verdant Studio 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.1 Đã cập nhật 2 tuần trước