ManageWP Worker

Một cách hiệu quả để quản lý nhiều website WordPress.


GoDaddy 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4 Đã cập nhật 3 tuần trước

iThemes Sync

Manage multiple WordPress sites from one dashboard.


iThemes 70,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4 Đã cập nhật 6 ngày trước

MainWP Dashboard

Manage WP sites from one central location! Much more than just updates, get nearly complete…


MainWP 10,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4 Đã cập nhật 1 tuần trước

Perfect Dashboard

Perfect Dashboard – the one tool you will ever need to manage all websites efficiently.


Perfect Dashboard 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.8 Đã cập nhật 1 năm trước