Mailchimp subscribe for WP

MailChimp subscribe for WordPress by Artem Koliada. Adds ajax shortcode to your site.


Artem Koliada Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 5 tháng trước

Fast MailChimp

Easily Sync MailChimp Contacts With Your WordPress Users.


fastflow.io Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

WooChimpCommerce

A plugin which allows you to add MailChimp subscription option on the WooCommerce checkout page.


Hike Branding Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.10 Đã cập nhật 2 năm trước

Display MailChimp

Shortcode to display Mailchimp campaigns.


Magda Sicknick Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.15 Đã cập nhật 3 năm trước

SSV MailChimp

SSV MailChimp is a plugin that allows you to connect other SSV plugins to MailChimp.


moridrin Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.25 Đã cập nhật 6 năm trước

Fetch Mailchimp Fields

This plugin looks up a Subscriber in MailChimp list and shows their merge fields.


nosokam Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.15 Đã cập nhật 4 năm trước