th23 Contact

Simple contact form for pages and posts via shortcode, sending message to defined mail address,…


Thorsten Hartmann (th23) Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.12 Đã cập nhật 3 năm trước

Simple SMTP Mailer

Simplifies configuring WordPress to use SMTP instead of the PHP mail() function


Josh Mckibbin Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 3 tuần trước