Static Mail Sender Configurator

Simple & static configure WordPress internal mailer sender's (From:) address. This plugin is very simple,…


Jakub Bouček 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.6 Đã cập nhật 1 năm trước