Logo Carousel Slider WP

A simple plugin which can to display Logo Slider by insert logoslider shortcode


logoslider 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.13 Đã cập nhật 3 năm trước