Syno Author Bio

This plugin is for to show author bio in the post page.


Ashraf Uddin Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.12 Đã cập nhật 2 năm trước

Simple Downloads List

Create a downloads list – quick and easy. With categories and mobile friendly design


Neofix Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 4 tuần trước

PlugTheme_List

Here is a short description of the plugin. This should be no more than 150…


Abhinav Kumar Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 5 năm trước