Paytalk Lipa Na Mpesa

Paytalk Lipa Na Mpesa is a woocommerce extension that allows store owners to receive payment…


Paytalk.co.ke 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 6 tháng trước

KopoKopo Lipa Na Mpesa

KopoKopo Lipa Na Mpesa is a woocommerce extension plugin that allows website owners to receive…


Paytalk.co.ke 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 1 tháng trước

Pay via ProxyAPI

Accept Safaricom Lipa na M-Pesa payments using Pay via ProxyAPI


maxp555 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.10 Đã cập nhật 2 năm trước