WPVN – Username Changer

This plugin lets you change user's login username. It changes user_nicename as well so that…


Minh-Quan Tran (itscaro) 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.38 Đã cập nhật 10 năm trước

WP-AVIM-Reloaded

Plugin này giúp bạn nhúng bộ gõ AVIM vào WordPress chỉ với một cú click…


Minh-Quan Tran (itscaro) 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.38 Đã cập nhật 10 năm trước

WPVN – HideText

This plugin helps you know how hooks are called and let you unload actions/filters (this…


Minh Quan TRAN (aka link2caro - A member of WordPressVN) 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.8-bleeding-edge Đã cập nhật 15 năm trước