Hierarchical Link Categories

Convert WordPress' link categories to be hierarchical with this simple plugin.


Katz Web Services, Inc. 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 11 năm trước