Islamic Content Archive For Learn the Quran

A professional platform to recite the Quran correctly


EDC Team (E-Da`wah Committee) Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.11 Đã cập nhật 2 năm trước

GamiPress – CoursePress integration

Connect GamiPress with CoursePress


GamiPress Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.3 Đã cập nhật 5 tháng trước

WP OER

Open Educational Resource (OER) management and curation, metadata publishing, and alignment to Common Core State…


Navigation North Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.2 Đã cập nhật 6 tháng trước

Easy Digital Downloads – Courses

Start selling courses using Easy Digital Downloads.


ibenic Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.11 Đã cập nhật 11 tháng trước