bbPress Unread Posts

Displays a read/unread icon next to threads and offers a "Mark all topics as read"…


destroflyer 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với WordPress 3.4.2, bbPress 2.1.2 Đã cập nhật 11 năm trước

BP Unread Posts

Shows a label for unread forum posts.


Normen Hansen 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với WP 3.1, BP 1.2.6 Đã cập nhật 13 năm trước